آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صد پند جاودانه از پندنامه قابوس بن وُشمگیر

صد پند جاودانه از پندنامه قابوس بن وُشمگیر

صد پند جاودانه از پندنامه قابوس بن وُشمگیر امیر عنصر کیکاوس بن اسکندر و قابوس بن وُشمگیر در پند نامه ای که به جهت فرزند خود مسعود گیلانشاه نوشته نصایح بی شمار در آنجا ذکر نموده مختصری از آن یعنی چند نصیحت که فائده آن اتم است ذکر می شود.…
متن دوم