آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شفا یافتن

متن دوم