آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شفا یافتن درد تحال

متن دوم