آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شفا و درمان با نماز و روزه

شفا و درمان با نماز و روزه

شفا و درمان با نماز و روزه یکی از راه هایی که انسان می تواند به مقاصد دنیوی و اخروی برسد روزه است که آن در حقیقت تزکیه و رام شدن نفس سرکش و پاک ساختن درون است از حرام  و سسب دور شدن شیطان است از انسان و موجب تقرب است به سوی خدای منان و…
متن دوم