آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شعر خدا کجاست

خدایا پس تو کجایی؟

خدایا پس تو کجایی؟  پیرزن با تقوایی در خواب خدا رو دید و به او گفت :  (( خدایا من خیلی تنهام . آیا مهمان خانه من می شوی ؟ )) خدا قبول کرد و به او گفت که فردا به دیدنش خواهد رفت .   پیرزن از خواب بیدار شد با عجله شروع به جارو…
متن دوم