آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شرط بندی پدری با پسرش درباره تمرکز فکر بلورساز

شرط بندی پدری با پسرش درباره تمرکز فکر بلورساز

شرط بندی پدری با پسرش درباره تمرکز فکر بلورساز پدری با پسرش از جلو مغازه بلورسازی می­گذشتند، پسر و پدر ایستاده به اشیاء بلورین مغازه و طرز بلورسازی تماشا می­کردند، پدر رو به پسر کرده گفت: «تمرکز در هر کاری به خصوص در کار بلورسازی نقش مهمی…
متن دوم