آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شرح بسم الله

شرح بسم الله,یک حرف در مقابل یک زبانیه

شرح بسم الله,یک حرف در مقابل یک زبانیه زبانیه از مادۀ زبن به معنای دفع است . زبانیه نام فرشتگان موکّلِ آتش است و از این روی که افراد سزاوار آتش را به آتش می اندازند اینگونه نام گرفتند . در قرآن کریم از مأموریت در این فرشتگان خبر می دهد :"…
متن دوم