آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شرایط نوشتن تعویذ

شرایط نوشتن دعـــا,شرایط نوشتن تعـــویذ

برگرفته از نرم افزار متاسافت قاعده 1: زحل,مشتری,شمس,روزی هستند یعنی قوت ایشان در روز است. زهره,قمر, شبی هستند,یعنی قوت ایشان در شب است عطارد هم روزی است و هم شبی,تا به کدام برج باشد. قاعده 2:اعمال حب و دوستی در تثلیث زهره و…
متن دوم