آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شخصیت مانیه تیزم ور

متن دوم