آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شبهای قدر

اعمال مشترک شبهای قدر

اعمال مشترک شبهای قدر برگرفته از کتاب مفاتیح الجنان: شب نوزدهم:اين شب با عظمت آغاز شبهاى قدر است،و شب قدر آن شبى است كه در طول سال،شبى به خوبى‏ و فضليت آن يافت نمى‏شود،و عمل در اين شب از عمل در طول هزار ماه بهتر است،و تقدير امور سال در…
متن دوم