آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شبهای برات

معنای شب برات

معنای شب برات برائت به معنی بیزاری و دور بودن، و بری الذمه شدن از دَین، و برات ـ مخفف آن و یا کلمه دیگری از همان اصل ـ سند و نوشته‌ای است که به کسی دهند تا به استناد آن، پول یا هر چیز دیگر را از دیگری بگیرد. در ادبیات به هر حواله یا وارد…
متن دوم