آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شاه میدان

متن دوم