آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شانه كردن موى سر

گفتار ائمه,چند چیز تب را دفع مى کند

گفتار ائمه,چند چيز تب را دفع مى كند  اول - خوردن عناب  دوم - خوردن سيب  سوم - خوردن پياز  چهارم - خوردن آب سرد  پنجم - كباب خوردن  ششم - خوردن گوشت كبك  هفتم - قى كردن  هشتم - عرق كردن  نهم - خوردن آب جوشيده  دهم - آب سرد پاشيدن…
متن دوم