آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شاعری که صد خط شعر را با یکبار شنیدن حفظ می شد.

شاعری که صد خط شعر را با یکبار شنیدن حفظ می شد.

شاعری که صد خط شعر را با یکبار شنیدن حفظ می شد.   یکی از شعرا حافظه ی خود را طوری تقویت کرده بود که چهل تا صد سطر شعر را با یکبار شنیدن حفظ میشد و پسرش را طوری تربیت کرده بود که چهل تا صد سطر شعر را با دوبار خواندن حفظ می شد و منشی اش…
متن دوم