آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سنگ ماه تولد اردیبهشت

متن دوم