آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سنگ ماه تولد اردیبهشت

سنگ های متناسب با ماه تولد شما

سنگ های متناسب با ماه تولد شما سليمان باش و دستور بده.  به خشمت بگو : برو اونطرف وايسا. برو و بر سر تكبرم خالي شو. به قهرت بگو: شما بفرماييد و بين من و جناب دروغ قهر برقرار كنيد. به ديو درونت…
متن دوم