آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سم آهو

کمی از طـــلـــسـم بدانیم

کمی از طـلـسـم بدانیم طلسم نوشته‌ای از واژگان، شمارگان، اشکال و جداول است. زمان ماندگاری طلسم بسته به تعیین عامل و ارجاعات او به مبادی انرژی‌های غریبه است. تفاوت مهم میان دعا و طلسم، چگونگی فعال‌سازی آنها است. که دعا را به زبان مرسوم و…
متن دوم