آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سعد و نحس ستاگان

سعد و نحس ستاگان

سعد و نحس ستاگان که نوشتن برخی از ادعیه و اذکار یا تعویذات و خواندن دعا در ان ساعت و عمل در ان ساعت مفید فایده است مثلاً مشتری سعد اکبر است در ساعت ظهور ان و مقابل ان تعویذ حُبّ و حاضر ساختن غایب و رفع عارضه باید نوشت زهره سعد…
متن دوم