آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سعد اصغر

روز های هفته و سیارات منسوب به آن

برگرفته از نرم افزار متاسافت روز های هفته و سیارات منسوب به آن ها چنین اند. بطور کلی روزهای هفته و ساعات شبانه روز هرکدام به دو قسمت سعد و نحس تقسیم میشوند که هردو آن ها شامل بخش های اکبر و اصغر هستند و به یکی از سیارات منسوبند. به عنوان…
متن دوم