آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سركه

گفتار ائمه,چند چیز موجب محکمى لثه و آرامى درد دندان است

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه,چند چيز موجب محكمى لثه و آرامى درد دندان است  اول - خلال كردن دندانها  دوم - خوردن پياز  سوم - خوردن سركه  چهارم - مسواك نمودن  پنجم - خضاب كردن  ششم - بعد از طعام با سعد مضمضه كردن…
متن دوم