آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سایت سرگرمی

سرگرمی و تفریحی

سرگرمی و تفریحی برگرفته از نرم افزار صد باب اسرار الوجود خیلی از ایمیلهایی که در مورد نقش خاتم سلیمان و انگشتر خاتم سلیمان به همراه خواص را سوال کردند.کامل ترین توضیحات مربوط به این خاتم را تنها در کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد…
متن دوم