آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سانا یوگا X پاوان موکت آسانا تمرین هشتم وضعیت شیر X

گروه واجر آسانا تمرین اول حالت رعد

گروه واجر آسانا تمرین اول حالت رعد واژه "واجرا"به معنی رعد وبرق است.گفته شده که این رعد وبرق سلاحی بوده در دستان فرمانروایی مقدس که مانند فرمانروایی حاکم بر ذهن و حواس عمل می نموده و نامی است برای یک کانال عمده انتقال انرژی که ارتباط…
متن دوم