آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ساعت نحس ماه ها

متن دوم