آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ساعات نحس روز

ساعات نوشتن تعویذات در روز

برگرفته از نرم افزار متاسافت ساعات نوشتن تعویذات در روز در ساعت های قید شده نباید تعویذ بنویسید از ساعت 11:30 تا 13:30 عصر نحس است نیم ساعت قبل اذان مغرب تا ساعت20  نحس است شبها از ساعت23  الی 24  نحس است اگر برای مرد دعا…

روزهای قمر در عقرب سال,ساعات نحس روز

 برگرفته از نرم افزار متاسافت روزهای قمر در عقرب سال حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمودند که در سال 16 روز نحسی دارد.که در این روزها نوشتن تعویضات یا گرفتن مجالس عروسی یا مسافرت رفتن انجام نوشد بهتر است. شما عزیزان هم سعی کنید علاوه بر…
متن دوم