آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ساعات مناسب دعا نویسی

در بیان ساعات دعا نویسی

در بیان ساعات دعا نویسی کسی که طالع آن آتشی است تعویذ حب را دوشنبه و یک شنبه باید نوشت و طالع خاک تعویذ حب را شنبه و سه شنبه طالع باد,تعویذ حب را شنبه یا چهار شنبه طالع آب,تعویذ حب را شنبه یا جمعه باید نوشت موافقین: حمل به جوزا موافق…
متن دوم