آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ساعات روز قولد

متن دوم