آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زیارت نامه عاشورا

زیارت نامه ی روز عاشورا

زیارت نامه ی روز عاشورا زیارت روز عاشورا در کتاب المختصر من المنتخب به این صورت آمده است سپس آماده ی زیارت شو و نخست غسل کن و دو جامه ی پاک خود ( که مانند لباس حاجیان عبارت است از لنگ و حوله ) را بپوش و پابرهنه راه بیفت و به بام…
متن دوم