آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زیادی شهوت

اعمالی که قوت شـهـوت را زیاد یا کم می کند

اعمالی که قوت شهوت را زیاد می کند اول - خوردن هویج دوم - خوردن پیاز سوم - خوردن گوشت با تخم مرغ چهارم - خوردن انار شیرین پنجم - عطر استعمال کردن ششم - پوشیدن کفش زرد هفتم - خوردن خربزه هشتم - خوردن حلیم نهم - خوردن شیر دوشیده تازه…
متن دوم