آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زن سالخورده

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب بیمارى مى شود

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز موجب بيمارى مى شود اول - شام نخوردن دوم - پر خوردن سوم - خوردن ميان نهار و شام چهارم - شب ايستاده آب خوردن پنجم - زياد آب خوردن ششم - آب خوردن در اثناى غذا خوردن هفتم…
متن دوم