آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زندگینامه عرفا

۳۰ روز گرسنگی

۳۰ روز گرسنگی شیخ ابونصر در ماه رمضان به بغداد می‌رود اتاق خلوتی به او می‌دهند و روزی یک نان فقط  به او می‌دادند. بعد از ۳۰ روز که عید شد، دیدند که هر سی عدد نان در کلبه شیخ ابونصر جمع شده اس. ملاحظه می‌فرمایید که یک درویشی ۳۰ روز نان…
متن دوم