آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زبان بندی

حرز‎ ‎امام‎ ‎سجاد‎ ‎ع‎ درعقد‎ ‎السان‎ ,‎بستن‎ ‎زبانها‎‎

حرز‎ ‎امام‎ ‎سجاد‎ ‎ع‎ درعقد‎ ‎السان‎ ,‎بستن‎ ‎زبانها‎‎ این نسخه از مجموعه نسخه های ویژه نامه از نرم افزار متا پرو است که امروز در نرم افزار قرار گرفته سيد بن طاووس در مهج الدعوات از امام سجاد (ع) روايت كرده كه هر كه اين حرز را در هر صبح…
متن دوم