آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روش صحیح طالع شخص

بدست آوردن درجه طالع شخص

برگرفته از نرم افزار متاسافت بدست آوردن درجه طالع شخص برای بدست آوردن درجه طالع شخص شما باید نام طرف و پدرش رو جمع کرده سپس سی تا سی تا طرح کنید باقیمانده شماره درجه طالع شخص است که با شمارش برج های فلکی به تعداد آن به درجه طالع شخص پی…
متن دوم