آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روش درست غذا خوردن

چند نکته مهم در روش غذا خوردن از امام رضا (ع)

چند نکته مهم در روش غذا خوردن از امام رضا (ع) در آنچه موافق و مناسب معده و مزاج تست فکر کن. در چیزهائى که بدنت از آن نیرو می گیرد و بآن تمایل پیدا می کند آن را براى خود به میزان درستى تقدیر کن. کسیکه زیاد تر از حد لزوم طعام بخورد غذا…
متن دوم