آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روز های نحس قمری

ساعات روز ۱۶تا ۳۰ ماه ذیحجه الحرام سال ۱۴۳۳ هجری قمری

ساعات روز 16تا 30 ماه ذیحجه الحرام سال ۱۴۳۳ هجری قمری روز های نحس:دو شنبه 27 ماه ذیحجه الحرام ورود قمر به برج عقرب ساعت 15:31 پنج شنبه 30 ماه ذیحجه الحرام خروج قمر از برج عقرب ساعت 14:55 پس روز های نحس دوشنبه,سه شنبه,چهار…
متن دوم