آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای نحس هفته

ساعات یکم الی ۱۵ ماه رجب سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات یکم الی 15 ماه رجب سال ۱۴۳۴ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب پنج شنبه 12 رجب ماه قمری برابر است با دوم خرداد ماه شمسی ساعت 00:55 شب خروج قمر از برج عقرب: شنبه 14 رجب ماه قمری برابر است با4 خرداد…
متن دوم