آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای نحس ماه

ساعات روز ۱۶تا ۳۰ ماه ذیحجه الحرام سال ۱۴۳۳ هجری قمری

ساعات روز 16تا 30 ماه ذیحجه الحرام سال ۱۴۳۳ هجری قمری روز های نحس:دو شنبه 27 ماه ذیحجه الحرام ورود قمر به برج عقرب ساعت 15:31 پنج شنبه 30 ماه ذیحجه الحرام خروج قمر از برج عقرب ساعت 14:55 پس روز های نحس دوشنبه,سه شنبه,چهار…

ساعات روز ۱تا ۱۵ ماه ذیحجه الحرام سال ۱۴۳۳ هجری قمری

ساعات روز 1تا 15 ماه ذیحجه الحرام سال ۱۴۳۳ هجری قمری روزهای نحس 1 و 2 ماه ذیحجه الحرام پایان روز نحیس:پنج شنبه دوم ماه ذیحجه الحرام ساعت 3:25 صبح,خروج قمر از برج عقرب سه شنبه هفتم ماه:تحویل شمس به عقرب ساعت 3:38 ,روز خوبی برای دعا…
متن دوم