آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای نحس ماه شوال

ساعات ۱ الی ۳۰ ماه شوال سال ۱۴۳۵ هجری قمری

ساعات ۱ الی 30 ماه شوال سال ۱۴۳۵ هجری قمری ساعات ۱ الی 15 ماه شوال سال ۱۴۳۵ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب:یک شنبه  6 شوال برابر است با 12 مرداد ماه ساعت  17:55 خروج قمر از برج عقرب:سه شنبه 8 شوال…
متن دوم