آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای نحس ماه شعبان

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه شعبان سال ۱۴۳۵ هجری قمری

ساعات 1 الی 15 ماه شعبان سال ۱۴۳۵ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب:دو شنبه  یازدهم شعبان برابر است با نوزدهم خرداد ماه ساعت 12:42 ظهر خروج قمر از برج عقرب:چهار شنبه سیزدهم شعبان برابر است با بیست و یکم خرداد ساعت…
متن دوم