آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای نحس ماه ذی القعده

ساعات ۱ الی ۳۰ ماه ذی القعده الحرام سال ۱۴۳۵ هجری قمری

ساعات ۱ الی ۳۰ ماه ذی القعده الحرام سال ۱۴۳۵ هجری قمری ورود قمر به برج عقرب: شنبه  3 ذی القعده برابر است با 8 شهریور ماه ساعت  10:42 خروج قمر از برج عقرب:دو شنبه 5 ذی القعده برابر است با 10 شهریور ساعت 21:50 **طبق روایت از امام…
متن دوم