آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای منحوسه

ماه های قمری و تاریخهای نحس و قمر در عقرب

 برگرفته از نرم افزار متاسافت در بیان ماه های قمری و تاریخهای نحس و قمر در عقرب ماهران فن و کاملان نجوم در خواندن عملیات رعایت ماه های قمری همچون ماه های شمسی داشته اند چنانچه هر ماه را سه عشره معین ساخته اند.اول عشره بنا بر…

روزهای نحس,روزهای قمر در عقرب

برگرفته از نرم افزار متاسافت  قمر در عقرب  دانستن ایام منحوس و قمر در عقرب ضروری است چراکه اگر قمر در عقرب باشد یا ایام منحوس باشد کار و عمل شما معکوس جواب می دهد مثلا اگر برای کسی دعای محبت و بخت گشایی بنویسیم آن دعا  باعث جدایی می شود.…
متن دوم