آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای قمر در عقرب 1391

ساعات روز یکم تا ۱۵ ماه صفر سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات روز یکم تا 15 ماه صفر سال ۱۴۳۴ هجری قمری روزهای نحس این ماه یکشنبه 23 ماه صفر ورود قمر به برج عقرب ساعت 10:14 چهار شنبه 26 ماه صفر خروج قمر از برج عقرب ساعت 12:55 پس روزهای نحس از یک شنبه تا چهار شنبه یعنی از 23  تا 26 ماه صفر…
متن دوم