آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای قمر در عقرب ماه محرم

ساعات ۱۶ الی ۲۹ ماه محرم الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات 16 الی 29 ماه محرم الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب:شنبه 26 ماه محرم برابر است با نهم آذر ماه ساعت 7:12 صبح خروج قمر از برج عقرب:دوشنبه 28 ماه محرم برابر است با یازدهم آذر ماه ساعت10:04 صبح…
متن دوم