آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای قمر در عقرب سال91

ساعات روز ۱۶ تا ۲۹ ماه محرم الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات روز 16 تا 29 ماه محرم الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: دوشنبه25 محرم الحرام(20 آذر) ورود قمر به برج عقرب ساعت 12:06 چهار شنبه 27 محرم الحرام(22 آذر) خروج قمر از عقرب ساعت 12:59 پس روزهای نحس این ماه دوشنبه,سه…
متن دوم