آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رفع ناسازگاری بین زن و شوهر

رفع ناسازگاری بین زن و شوهر

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت رفع ناسازگاری بین زن و شوهر برای آنکه ناسازگاری فی مابین زن و شوهر رفع شود،یکی از آنان همراه خود حمل کند و یکی را در آب انداخته به دیگری بخوراند,ناسازگاری رفع خواهد شد.
متن دوم