آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رفع سموم بدن

خلاص شدن از شرسموم بدن از طریق پا

خلاص شدن از شرسموم بدن از طریق پا پوست پاها یکی از اعضای مهم بدن برای دفع سموم است. ورود سموم به بدن از طریق مواد غذایی یا سایر راه‌ها ممکن است اتفاق بیفتد و در برخی موارد، ممکن است اقداماتی را بتوان برای کمک به دفع سموم
متن دوم