آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رعایت ساعات و افلاک

ساعات روز ۱۶ رمضان تا ۲۹ رمضان

ساعات روز 16 رمضان تا 29 رمضان سال۱۴۳۳ هجری قمری روزهای نحس:20 ماه رمضان (شرف قمر تربیع دوم ماه 18:55) روز شرف شمس کبیر:27 رمضان بیشترین کشیدگی غربی عطارد 13:03 بیشترین کشیدگی غربی زهره28 رمضان 9:15 …
متن دوم