آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر مجرب برای کفایت امور و حاجات

ذکر مجرب برای کفایت امور و حاجات

ذکر مجرب برای کفایت امور و حاجات هر که در کاری درمانده باشد یا مهمی دشوار 35 روز روزه دارد و هر روز 56 بار بخواند حق تعالی آن مهم را بکفایت رساند و اگر بیمار خواند 75 بار بخواند حق تعالی شفا دهد و اگر مدام خواند حق تعالی…
متن دوم