آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر مجرب برای رفع بدخویی و دوست داشته شدن توسط مردم

ذکری جهت رفع بدخلقی و بیقرار کردن در عشق

ذکری جهت رفع بدخلقی و بیقرار کردن در عشق سلام به همه عزیزان: در مورد بدخلی شخص در خانواده یا در محل کار و یا در بین دوستان که این میتونه به علت شخصیت ذاتی فرد باشه یا به علت داشتن همزاد یا سحر که باعث بدخلقی شخص میشه اگر فرد ذاتا…
متن دوم