آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر خفی

مراتب ذکر خفی و ذکر جلی

مراتب ذکر خفی و ذکر جلی عرفان می گویند ذکر خفی مراتبی دارد مرتبه اول ((حالت مراقبه )) مرتبه ی دوم (( حالت خرق عادت )) مرتبه ی سوم (( حالت خلسه ) و مرتبه ی چهارم (( فنا فی اللهی )) و از خود بی خود شده و از خدا اگاهی یافتن است افراد به هر…
متن دوم