آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر حاجت روز پنج شنبه

ذکر جهت روا شدن حاجت نزد شخصی

ذکر جهت روا شدن حاجت نزد شخصی اگر پادشاهی یا بزرگی رنجیده و سر غضب آمده باشد بیست هفت روز روزه دارد هر روز 775 بار بخواند حق تعالی قهر را برگرداند و عطا بسیار بوی کند و اگر پیش کسی به حاجت رود سی و یک بار بخواند و بر خود…
متن دوم