آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر جهت شهرت

ذکر جهت کسب شهرت

ذکر جهت کسب شهرت جهت کسب شهرت در چهل روز   101 مرتبه بگوید  یا مُوَخِّر   و در این مدت ترک حیوانی کند مجرب است ⭐️بعد از ذکر 100 بار صلوات بفرستید. ⭐️سعی کنید در ساعات معینی از روز  این عمل را انجام بدید ⭐️بهترین زمانها بعد از نماز…
متن دوم